Overige

wordcloud

1 januari 2019

Wet DBA
Het kabinet wil de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Dit is aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet in oktober 2017. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers.
Uitstel opvolger Wet DBA
De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en wanneer er dus loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. De vervanging van deze wet gaat niet zonder problemen. Het gevolg hiervan is dat de nieuwe wet op zijn vroegst pas vanaf 2021 in werking zal treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

De Belastingdienst blijft tot 1 januari 2021 toezien op het naleven van de Wet DBA, meldt minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Dan moet nieuwe regelgeving in werking treden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de fiscus wel harder optreden tegen schijnzelfstandigheid: er wordt niet alleen beboet bij kwaad willendheid, maar ook bij het te laat of onvoldoende opvolgen van aanwijzingen.

Door de onduidelijkheden in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een moratorium ingesteld voor de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De Belastingdienst legt alleen naheffingen en boetes op bij kwaad willendheid. Het kabinet werkt aan een vervanger voor de Wet DBA: die moet in 2021 van kracht worden, maar het huidige moratorium loopt tot 1 januari 2020. ‘Het kabinet heeft besloten het handhavingsmoratorium te verlengen tot 1 januari 2021’, laat Koolmees weten. ‘De mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium worden aangescherpt: vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.’

2 februari 2016

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst
Een overzicht van de recente veranderingen

De VAR verdwijnt: per 1 mei 2016 wordt de oude regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Wat betekent dit voor jou als zzp’er? De veranderingen op een rijtje.
Hoe werkt het nu?
Op dit moment krijgen veel zzp’ers vroeg of laat te maken met de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit is een document dat laat zien of je opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over jouw inkomsten, of niet. Anders gezegd: in de VAR staat of de belastingdienst jou als (volledig) zelfstandig ondernemer of werknemer ziet.

Het probleem met de huidige regeling is dat de verklaring zorgt voor schijnzekerheid. Een aantal van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de VAR te krijgen, kun je namelijk pas aan voldoen in de praktijk. Het kan dus zo zijn dat je uiteindelijk niet aan een voorwaarde voldoet. Een van de voorwaarden van de VAR-wuo is bijvoorbeeld: werk verrichten voor minimaal drie opdrachtgevers. Als je dat niet haalt, wordt je VAR ingetrokken. Wanneer je VAR wordt ingetrokken zijn de bijkomende kosten voor jouw rekening.

Vanaf 1 mei: dba
De overheid heeft een alternatief gevonden voor de VAR: de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Vanaf 1 mei 2016 hoef je dus geen VAR meer aan te vragen, maar vul je samen met je opdrachtgevers eenvoudige modelovereenkomsten in. Dit scheelt veel administratieve rompslomp.
Daarnaast is met de DBA het financiële risico eerlijker verdeeld wanneer blijkt dat er toch sprake is van een dienstrelatie. Zowel jij als je opdrachtgever is verantwoordelijk voor een arbeidsrelatie waarbij je zelfstandigheid in stand blijft.

Hoe krijg ik zo’n overeenkomst?
Samen met je opdrachtgever kun je een overeenkomst opstellen op basis van een modelcontracten. Deze modelovereenkomsten zijn te vinden op belastingdienst.nl. Als je werkt op basis van een modelovereenkomst, houdt je opdrachtgever geen loonheffingen voor je in. Je zult ook niet in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen: de belastingdienst ziet jou als zelfstandig ondernemer.
Als je zeker wil weten dat de overeenkomst die jullie hebben opgesteld in orde is, kunnen jullie deze voorleggen aan de belastingdienst. Het beoordelen duurt ongeveer zes weken. Het is niet verplicht om zo’n overeenkomst voor te leggen. Het zorgt wel voor meer zekerheid vooraf over de vraag of je opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of betalen.

Tot de nieuwe regeling ingaat kun je nog gewoon gebruikmaken van de VAR.

30 oktober 2013

Belasting kerstpakketten
Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket.
Geschenken met een waarde tot € 70,- kunnen vallen onder eindheffingsloon. Dit houdt in dat de hierover verschuldigde loonheffing voor rekening van de werkgever is. Voor een kerstpakket geldt hiervoor een speciale tarief van 20%. De voorwaarden zijn:
• Het geschenk moet in natura zijn, er mag geen geld als geschenk gegeven worden;
• Het mag geen recht van de werknemer zijn, het geschenk moet een zuiver kado zijn;
• De waarde van het geschenk mag niet meer zijn dan € 70,-.

Wat als het geschenk een waarde hoger dan € 70,- heeft?
Een kerstpakket of eindejaarsgeschenk duurder dan € 70,- kan ook weggeschreven worden als eindheffingsloon. Echter voor het bedrag boven de € 70,- is wel het tabeltarief verschuldigd. Het bedrag boven de € 70,- mag niet meer zijn dan € 136,- of € 272,- wanneer er op jaarbasis meerdere geschenken worden gegeven.

Is het meerbedrag hoger dan hierboven beschreven dan valt het niet meer onder de eindheffingsloon en wordt het geschenk bij de werknemer als loon belast.

Wat zijn de regels voor geschenken aan relaties?
In de basis zou de relatie die een geschenk ontvangt inkomstenbelasting moeten betalen over het geschenk. Wanneer het geschenk gelijktijdig en in het kader van dezelfde gelegenheid ook aan werknemers wordt gegeven, dan kan er voor gekozen worden om de verschuldigde belasting als eindheffing voor uw rekening te nemen.

Hierbij geldt een speciaal tarief van 45%. Voor duurdere geschenken is het tarief 75%. Voor het eindheffingsloon geldt in dit geval ook een maximum van € 272,- , wordt de waarde van de relatiegeschenken over een jaar meer dan mag het niet meer bestempeld worden als eindheffingsloon en zal de relatie de belasting van het geschenk voor zijn rekening moeten nemen.
Het kerstpakket in combinatie met aftrekbare kosten
Kerstpakketten hebben een beperkt zakelijke karakter en hierdoor is de aftrek ook beperkt. Voor kerstpakketten geldt de regel dat de kosten voor 73,5% aftrekbaar zijn.

Vanwege het beperkte zakelijke karakter van een kerstpakket geldt er ook voor de omzetbelasting een beperking. Alle btw betaald over geschenken mag u in vooraftrek nemen, zolang de totale netto waarde exclusief btw, per jaar en per ontvanger, niet meer bedraagt dan maximaal € 227,-. Wanneer dit bedrag wordt overschreden dan is het voor het gehele bedrag niet meer toegestaan om vooraftrek toe te passen.

Wat is de invloed van de werkkostenregeling?
Onder de werkkostenregeling kan ook het kerstpakket vallen, waardoor de eerder beschreven voorwaarden voor loonheffing niet op gaan. Wel is het een vereiste dat er binnen deze vrije ruimte van 1,5% van de totale fiscale loonsom gebleven wordt en dat de vergoeding naar maatschappelijke maatstaven gebruikelijk is.
Wordt de vrije ruimte van 1,5% overschreden dan is de werkgever over het overschrijdende bedrag 80% eindheffing verschuldigd.

In 2013 bestaat er voor werkgevers de keuze om wel of niet te kiezen voor de werkkostenregeling. Het alternatief voor de werkkostenregeling zijn de voorwaarden zoals in de eerdere paragrafen hierboven beschreven. Vanaf 2014 heeft de werkgever geen keuze meer en dient hij de werkkostenregeling toe te passen.

De werkkostenregeling staat los van de omzetbelasting. De voorwaarden rondom vooraftrek voor wat betreft een kerstpakket blijven dus gewoon van kracht.

4 oktober 2013

Uw rekeningnummer wordt IBAN
Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. Zowel bedrijven als consumenten. Ook de standaarden van de meeste betaalmiddelen veranderen. Zo zijn er nieuwe (SEPA)standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Na 1 februari 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met IBAN als rekeningnummer en met betaalmiddelen die zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen bruikbaar zijn. U kunt uw IBAN nummer eenvoudig vinden op de website van IBAN BIC Service. Deze site is ook te gebruiken bij het omzetten van een groot aantal bankrekeningnummers.

17 Juli 2013

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto
De Belastingdienst en VNO-NCW en EVO hebben een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto. Het verbod op privégebruik van een bestelauto is vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kan een bijtelling voor privégebruik bij het loon van dewerknemer, die de bestelauto gebruikt, worden voorkomen. Het advies van de Belastingdienst is de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Wie gebruik maakt van een eigen overeenkomst, kan deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.